Regulamin-Dealer

REGULAMIN KONT FIRMOWYCH

Regulamin serwisu auto-web.pl
 
Darmowe ogloszenia motoryzacyjne

 • REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU Auto-web.pl
  Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie www.auto-web.pl odbywa się w oparciu o niniejszy regulamin.
   
  1.PRZEDMIOT REGULAMINU 
   
  Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług, świadczonych na stronach: internetowego serwisu dostępnego pod adresem  Auto-web.pl
  określa zasady dodawania darmowych ogłoszeń,
  określa zasady określające dopuszczalną treść ogłoszeń zamieszczanych w serwisie Auto-web.pl oraz skutki prawne zamieszczenia ogłoszeń,
  określa zasady dostępu do wszystkich ogłoszeń, zamieszczonych na wybranych stronach serwisu Auto-web.pl przez określony czas.

  2.ZASADY UAKTYWNIANIA OGŁOSZEŃ DODANYCH
   
  Ogłoszenia darmowe dodane za pośrednictwem Internetu w serwisie Auto-web.pl stają się widoczne dla użytkowników Internetu po ich potwierdzeniu ich dodania.
  Potwierdzenie dodania ogłoszenia darmowego dokonuje się w serwisie automatycznie po stworzeniu ogłoszenia na stronie serwisu w panelu użytkownika, a pliki graficzne dołączone do ogłoszenia są widoczne w serwisie po akceptacji ze strony moderatora serwisu.
  Czas emisji ogłoszenia darmowego to 14 lub 28 dni.

  3.ZASADY OKREŚLAJĄCE DOPUSZCZALNĄ TREŚĆ OGŁOSZEŃ ZAMIESZCZANYCH W SERWISIE

  Auto-web.pl ORAZ SKUTKI PRAWNE ZAMIESZCZENIA OGŁOSZEŃ
  Auto-web.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
  Treść zamieszczanego ogłoszenia nie może być sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
  Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
  Auto-web.pl ma prawo bez podania przyczyny usunąć z serwisu internetowego ogłoszenie, które w dniu jego zamieszczenia zawiera nieaktualną ofertę.
  Zabrania się umieszczania w treści ogłoszenia jakichkolwiek informacji nie dotyczących bezpośrednio przedmiotu przedstawionego w ogłoszeniu.
  Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na zdjęcie oferty jakichkolwiek plików graficznych nie będących zdjęciem, w szczególności: znaki firmowe, pliki animowane.
  Zabrania się wpisywania ofert do kategorii nie będącej właściwą dla treści oferty.
  Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń  i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane.
  Zabronione jest wykorzystywanie serwisu Auto-web.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
  W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia którego publikacja została zlecona Wydawcy narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu, lub dobre obyczaje, Auto-web.pl ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.
  Auto-web.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez zleceniodawcę ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie Auto-web.pl, bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji.
  W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika serwisu Auto-web.pl, Auto-web.pl może natychmiastowo usunąć naruszające regulamin materiały oraz zablokować lub skasować konto danego użytkownika.
  Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego Auto-web.pl lub serwisów partnerskich do celów komercyjnych.
  Dane kontaktowe użytkowników serwisu Auto-web.pl pojawiające się przy ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
   
  4.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Z określonych niniejszym Regulaminem usług mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
  Auto-web.pl nie odpowiada za brak dostępu do serwisu Auto-web.pl spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu użytkownika.
  Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują zablokowaniem dostępu do serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.
  Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Auto-web.pl a osobą fizyczną, której dane dotyczą.
  Użytkownik, który podał swoje dane osobowe ma prawo do wglądu w treść swoich danych oraz prawo ich poprawienia.
  Użytkownik ma praw do usunięcia swojego konta w serwisie – w takim przypadku wszystkie jego aktywne ogłoszenia również zostają usunięte.
  Użytkownik ma prawo dobrowolności podania swoich danych osobowych.
  Zabrania się wstawiania więcej niż jednego ogłoszenia dotyczącego tego samego pojazdu.
  Zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne.
  Użytkownicy nie zarejstrowani nie mogą edytować/zmieniac ogłoszenia.Jeśli chcesz opublikować ogłoszenie jako użytkownik zarejestrowany, najpierw musisz się zalogować a następnie kliknąć na zakładkę "Dodaj ogłoszenie"  Po odesłaniu kompletnego formularza Twoje ogłoszenie zostanie opublikowane. 
  auto-web.pl zobowiazuje się do aktywacji ogłoszenia w czasie nie dłuższym niż 4h.
  Każdy użytkownik może wyróżnić swoje ogłoszenie ,w trzech wariantach cenowych (patrz cennik na dole strony)
  Wyróżnienie obejmuje 3 warianty
  Ogłoszenie na stronie głównej i w wybranej pod kategorii na okres 14 lub 28 dni
  Wyróżnienie na górze listy 
  Podświetlenie ogłoszenia

  W pakietach "Dealer" czas emisji ogłoszenia wynosi 30dni

  Cennik pakietu "Dealer" znajduje sie na dole strony

  Jest to wersja opcjonalna poniewaz wszystkie standartowe ogloszenia eksportowane przez AKoL
  sa w naszym serwisie bezplatne

  Po wykorzystaniu promocyjnego pakietu beda wyswietlane w sposob standartowy 
  (bez podswietlenia)
  Pakiety startowy jak i inne dla konta Dealer mają bezterminowy okres ważności
   
  Auto-web.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu, jeśli jest to spowodowane konserwacją techniczną serwera lub awarią serwera wywołaną przez siły wyższe.
  Umieszczając ogłoszenie, ogłoszeniodawca wyraża zgodę na umieszczenie jego adresu e-mail w bazie Newslettera auto-web.pl

  Auto-web.pl nie gromadzi danych zamieszczonych przez ogłoszeniodawcę.

  Auto-web.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników serwisu i jest jedynie platformą łączącą sprzedających z kupującymi.
  Dane kontaktowe użytkowników (ogłoszeniodawców) serwisu auto-web.pl pojawiające się w ogłoszeniach mogą być wykorzystywane wyłącznie do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu uzyskania informacji lub przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
  Użytkownik zamieszczający ogłoszenie zoobowiązany jest do podania prawdziwych danych w ogłoszeniu. Zamieszczane informacje muszą być zgodne z prawem i ogólnie przyjętymi obyczajami.
  Auto-web.pl zastrzega sobie prawo do dowolnych modyfikacji ogłoszenia, a także jego usunięcia w przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że ogłoszenie narusza postanowienia regulaminu.
  Użytkownik zamieszczający ogłoszenie w auto-web.pl musi być osobą pełnoletnią lub w przypadku osoby niepełnoletniej, działać na podstawie zgody rodziców.
  Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie Auto-web.pl .
  Auto-web.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna w serwisie Auto-web.pl i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.
  Prawem właściwym jest prawo Polskie.
 • Po wykorzystaniu promocyjnego pakietu beda wyswietlane w sposob standartowy
 • (bez podswietlenia)
 •  Pakiety startowy jak i inne dla konta Dealer mają bezterminowy okres ważności
ogłoszenia Biuro obsługi klienta
Skontaktuj się z biurem obsługi klienta.